Επικαιροτητα

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης από το ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας – Σχεδιασμός, Μετατροπή»

Προκήρυξη Προγράμματος «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας – Σχεδιασμός, Μετατροπή»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας – Σχεδιασμός, Μετατροπή»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας – Σχεδιασμός, Μετατροπή» στο διάστημα  Απρίλιος – Ιούνιος  2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό νέων κτιρίων «Near Zero Energy Building» (ΝΖΕΒ)  ή με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ώστε να γίνουν κτίρια ΝΖΕΒ.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών μηχανικών σχετικά με τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (NZEB) μέσα από μια αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη διαδικασία. Είναι μια προσπάθεια να καλυφτεί το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα προσφέροντας ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης, ιδιαίτερα ελκυστικό στους επαγγελματίες μηχανικούς λόγω της ευρείας αναγνώρισης του.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Έργου‘Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια – MENS’ που υλοποιείται από το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) του ΑΠΘ στα πλαίσια του Horizon 2020.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 7, με συνολικό φόρτο εργασίας που αποτιμάται σε 10 ECTS – Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 50 ώρες παραδόσεων στην τάξη στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (NZEB) – Ορισμός και Πολιτικές

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενεργειακή συμπεριφορά κτηριακού κελύφους

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συστήματα και Εγκαταστάσεις για κτήρια NZEB

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενεργειακή Μοντελοποίηση Κτηρίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2016 στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Στους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Επιπέδου 7 με 10 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCΤS)

Η φοίτηση είναι δωρεάν, επειδή η διεξαγωγή του ΕΠ χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό έργο ‘Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια – MENS’   στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 3/3/2016 έως 24/3/2016 και κατατίθενται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα ( μέγιστο 4 σελίδες )

2.  Τίτλοι Σπουδών

3.  Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.

4. Λοιπά δικαιολογητικά εμπειρίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σαράντα (40) εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων συμμετοχής, η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

–              Επαγγελματική προϋπηρεσία.

–              Βαθμός πτυχίου.

–              Γνώση ξένων γλωσσών – απαραιτήτως της Αγγλικής

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου MENS, θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους μηχανικούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αιτήσεις θα διασφαλισθεί η συμμετοχή γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τον αναλυτικό οδηγό σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://diaviou.auth.gr/studyguide_nzeb_b και να επικοινωνούν με  το Εργαστήριο ΣΗΕ  του ΑΠΘ (κ. ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ Άγγελος  τηλ 2310-996346 ώρες 10.00 – 14.00) ή στο e-mail : anousdilis@gmail.com.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

      Δια Βίου Μάθησης                                                    του Προγράμματος

  Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                        Γ. Παπαγιάννης, Καθηγητής

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 έως Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016
Δημοσίευση

  • 16 Μαρτίου 2016
  • ecoΔΟΜΗΣΗ
Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Οικολογική Δόμηση
Λέξεις-κλειδιά